יחסי גומלין בין אוניברסיטאות פתוחות לאוניברסיטאות קמפוס
Peer Review for material titled "יחסי גומלין בין אוניברסיטאות פתוחות לאוניברסיטאות קמפוס"
User Rating for material titled "יחסי גומלין בין אוניברסיטאות פתוחות לאוניברסיטאות קמפוס"
Member Comments for material titled "יחסי גומלין בין אוניברסיטאות פתוחות לאוניברסיטאות קמפוס"
Bookmark Collections for material titled "יחסי גומלין בין אוניברסיטאות פתוחות לאוניברסיטאות קמפוס"
Course ePortfolios for material titled "יחסי גומלין בין אוניברסיטאות פתוחות לאוניברסיטאות קמפוס"
Learning Exercises for material titled "יחסי גומלין בין אוניברסיטאות פתוחות לאוניברסיטאות קמפוס"
Accessibility Info for material titled "יחסי גומלין בין אוניברסיטאות פתוחות לאוניברסיטאות קמפוס"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

יחסי גומלין בין אוניברסיטאות פתוחות לאוניברסיטאות קמפוס

    

יחסי גומלין בין אוניברסיטאות פתוחות לאוניברסיטאות קמפוס

Logo for יחסי גומלין בין אוניברסיטאות פתוחות לאוניברסיטאות קמפוס
הרצאה של פרופ' שרה גורי-רוזבנליט במסגרת הקורס "אוניברסיטאות פתוחות: דמוקרטיזציה" של האוניברסיטה הפתוחה. פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, מפתחת הקורס, הקליטה הרצאות אלו כנדבך נוסף לחומר הלימוד הכתוב.הקורס נועד לנתח את ההשלכות האקדמיות והפוליטיות של הדמוקרטיזציה של הנגישות לחינוך הגבוה, החל מהמחצית השנייה של המאה ה-20; להשוות בין פתרונות אלטרנטיביים להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה; לסקור מבחינה היסטורית ובאופן השוואתי את תופעת ההוראה מרחוק מאז ימי קדם ועד ימינו, תוך שימת דגש על השפעותיה בקידום מטרות חינוך... More
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: May 30, 2010
Date Modified in MERLOT: May 30, 2010
Author:
Send email to saragu@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: השכלה גבוהה, נגישות, Sara Guri-rosenblit, אוניברסיטאות קמפוס, טכנולוגיות, הוראה מרחוק, חינוך גבוה, מידע, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, הרצאה, דמוקרטיזציה, open university

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, College Upper Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for יחסי גומלין בין אוניברסיטאות פתוחות לאוניברסיטאות קמפוס

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page