עקרונות מרכזיים בעיצוב ממשקי משתמש
Peer Review for material titled "עקרונות מרכזיים בעיצוב ממשקי משתמש "
User Rating for material titled "עקרונות מרכזיים בעיצוב ממשקי משתמש "
Member Comments for material titled "עקרונות מרכזיים בעיצוב ממשקי משתמש "
Bookmark Collections for material titled "עקרונות מרכזיים בעיצוב ממשקי משתמש "
Course ePortfolios for material titled "עקרונות מרכזיים בעיצוב ממשקי משתמש "
Learning Exercises for material titled "עקרונות מרכזיים בעיצוב ממשקי משתמש "
Accessibility Info for material titled "עקרונות מרכזיים בעיצוב ממשקי משתמש "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

עקרונות מרכזיים בעיצוב ממשקי משתמש

    

עקרונות מרכזיים בעיצוב ממשקי משתמש

Logo for עקרונות מרכזיים בעיצוב ממשקי משתמש
הרצאתו של פרופ' יורם עשת במסגרת הקורס "עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה". סביבת עבודה ממוחשבת נעזרת במגוון רחב של ייצוגים חזותיים (צלמיות וסימנים מוסכמים) המסייעים בייעול עבודתו של המשתמש. עיצובם של ממשקי משתמש יעילים הנו קריטי ביכולתם של המשתמשים לפעול בסביבת העבודה. עיצובם של הממשקים אינו פעולה אמנותית-אסתטית בלבד. הוא מחייב הכרה של עקרונות, שבלעדיהם, יתקשו המשתמשים לעבוד עם הסביבה ותיפגע איכות עבודתם. ההרצאה מציגה את העקרונות המרכזיים בעיצוב ואת הדילמות העיקריות העומדות בפני מעצבי... More
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: June 07, 2010
Date Modified in MERLOT: June 07, 2010
Author:
Send email to yorames@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: סביבת עבודה, סביבת למידה ממוחשבת, עיצוב, ייצוג חזותי, האוניברסיטה הפתוחה, הרצאה, למידה, ממשק משתמש, יורם עשת

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience:
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for עקרונות מרכזיים בעיצוב ממשקי משתמש

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page