מאגרי מידע: עקרונות בארגון ומפתוח מידע לשם יצירת ידע
Peer Review for material titled "מאגרי מידע: עקרונות בארגון ומפתוח מידע לשם יצירת ידע"
User Rating for material titled "מאגרי מידע: עקרונות בארגון ומפתוח מידע לשם יצירת ידע"
Member Comments for material titled "מאגרי מידע: עקרונות בארגון ומפתוח מידע לשם יצירת ידע"
Bookmark Collections for material titled "מאגרי מידע: עקרונות בארגון ומפתוח מידע לשם יצירת ידע"
Course ePortfolios for material titled "מאגרי מידע: עקרונות בארגון ומפתוח מידע לשם יצירת ידע"
Learning Exercises for material titled "מאגרי מידע: עקרונות בארגון ומפתוח מידע לשם יצירת ידע"
Accessibility Info for material titled "מאגרי מידע: עקרונות בארגון ומפתוח מידע לשם יצירת ידע"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מאגרי מידע: עקרונות בארגון ומפתוח מידע לשם יצירת ידע

    

מאגרי מידע: עקרונות בארגון ומפתוח מידע לשם יצירת ידע

Logo for מאגרי מידע: עקרונות בארגון ומפתוח מידע לשם יצירת ידע
הרצאתו של פרופ' יורם עשת במסגרת הקורס "עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה". מאגרי מידע עכשויים הינם "מחסנים" של נתונים ומידע, המאורגנים כך שיסייעו למשתמש ביצירת ידע בעזרתם. ההרצאה דנה בעקרונות של ארגון נתונים ומידע לשם הפיכתם לידע. היא נפתחת בדיון ברצף שבין נתונים, מידע וידע ובהשלכה שיש לכך על בניה של מאגרי מידע. בהמשך, נדונים אופנים שונים לארגון מידע (ארגון טבלאי, נושאי, רשתות סמנטיות ומערכות מומחה), תוך הדגמת יישומם במאגרי מידע מסוגים שונים.
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: June 07, 2010
Date Modified in MERLOT: June 07, 2010
Author:
Send email to yorames@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: תיאוריות, מערכת מומחה, סביבות למידה מתוקשבות, ארגון נושאי, רשת סימנטית, מאגרי מידע, עקרונות, ידע, האוניברסיטה הפתוחה, הרצאה, יורם עשת, ארגון מידע, ארגון טבלאי, עיצוב, נתונים, תקשוב, מידע, למידה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for מאגרי מידע: עקרונות בארגון ומפתוח מידע לשם יצירת ידע

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page