מיסטיקה בהגותו של מרטין בובר
Peer Review for material titled "מיסטיקה בהגותו של מרטין בובר"
User Rating for material titled "מיסטיקה בהגותו של מרטין בובר"
Member Comments for material titled "מיסטיקה בהגותו של מרטין בובר"
Bookmark Collections for material titled "מיסטיקה בהגותו של מרטין בובר"
Course ePortfolios for material titled "מיסטיקה בהגותו של מרטין בובר"
Learning Exercises for material titled "מיסטיקה בהגותו של מרטין בובר"
Accessibility Info for material titled "מיסטיקה בהגותו של מרטין בובר"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מיסטיקה בהגותו של מרטין בובר

    

מיסטיקה בהגותו של מרטין בובר

Logo for מיסטיקה בהגותו של מרטין בובר
דיון בשני פרקים על הספר "המסתורין של הארץ: מיסטיקה וחסידות בהגותו של מרטין בובר" מאת ד"ר ישראל קורן, הדן במקורות החסידיים לגישותיו של הוגה הדעות מרטין בובר לנושא התיאולוגיה היהודית.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: June 17, 2010
Date Modified in MERLOT: February 20, 2011
Author:
Send email to support_online@univ.haifa.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הערוץ האקדמי, university, פרופ' אהוד לוז, אוניברסיטת חיפה, ד"ר ישראל קורן, מרטין בובר, מיטל, מאו"ר, הרצאה, יהדות, הרצאת וידאו, חיפה, meital, חסידות, וידאו, פילוסופיה, haifa, maor, מאור, מיט"ל, Judaism, video

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Lower Division, College Upper Division, Graduate School, Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Browser with Windows Media Plugin
Language: Hebrew, English
Material Version: 0
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מיסטיקה בהגותו של מרטין בובר

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page