גידור, מגדר והמרחב הציבורי בישראל
Peer Review for material titled "גידור, מגדר והמרחב הציבורי בישראל"
User Rating for material titled "גידור, מגדר והמרחב הציבורי בישראל"
Member Comments for material titled "גידור, מגדר והמרחב הציבורי בישראל"
Bookmark Collections for material titled "גידור, מגדר והמרחב הציבורי בישראל"
Course ePortfolios for material titled "גידור, מגדר והמרחב הציבורי בישראל"
Learning Exercises for material titled "גידור, מגדר והמרחב הציבורי בישראל"
Accessibility Info for material titled "גידור, מגדר והמרחב הציבורי בישראל"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

גידור, מגדר והמרחב הציבורי בישראל

    

גידור, מגדר והמרחב הציבורי בישראל

Logo for גידור, מגדר והמרחב הציבורי בישראל
הרצאתה של ד"ר טובי פנסטר בנושא "גדרות הפרדה - בין תיאוריה למציאות: היבטים מרחביים", מתוך כנס בנושא "גדרות הפרדה בין יהודים לערבים בישראל", שנערך באוניברסיטת חיפה ביוני 2006.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: June 17, 2010
Date Modified in MERLOT: December 09, 2014
Author:
Send email to support_online@univ.haifa.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הערוץ האקדמי, גדר הפרדה, university, אוניברסיטת חיפה, ד"ר טובי פנסטר, מיטל, מאו"ר, security, הרצאה, ביטחון, חומות, הרצאת וידאו, politics, חיפה, meital, פוליטיקה, וידאו, haifa, maor, מאור, מיט"ל, video, מדינה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Lower Division, College Upper Division, Graduate School, Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Browser with Windows Media Plugin
Language: Hebrew, English
Material Version: 0
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for גידור, מגדר והמרחב הציבורי בישראל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page