השיבה מסרפיאום חלק ב
Peer Review for material titled "השיבה מסרפיאום חלק ב"
User Rating for material titled "השיבה מסרפיאום חלק ב"
Member Comments for material titled "השיבה מסרפיאום חלק ב"
Bookmark Collections for material titled "השיבה מסרפיאום חלק ב"
Course ePortfolios for material titled "השיבה מסרפיאום חלק ב"
Learning Exercises for material titled "השיבה מסרפיאום חלק ב"
Accessibility Info for material titled "השיבה מסרפיאום חלק ב"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

השיבה מסרפיאום חלק ב

    

השיבה מסרפיאום חלק ב

Logo for השיבה מסרפיאום חלק ב
הספר "השיבה מסרפיאום" מגולל את סיפורו של אסא קדמוני מאז הולדתו, דרך השתתפותו בקרב הסרפיאום הקשה במלחמת יום כיפור , קבלתו אות גבורה על מעשיו במלחמה, ועד למותו הטראגי בטרם עת. מומחים ולוחמים מאותה תקופה דנים על סיפורו של אסא, ועל השלכות המלחמה על לוחמיה
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: June 17, 2010
Date Modified in MERLOT: December 09, 2014
Author:
Send email to support_online@univ.haifa.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הערוץ האקדמי, university, אוניברסיטת חיפה, מיטל, מאו"ר, הרצאה, אסא קדמוני, הרצאת וידאו, ד"ר מאיר פעיל, סרפיאום, חיפה, meital, וידאו, haifa, maor, מאור, מיט"ל, עו"ד מאיר הפלר, מלחמת יום כיפור, video, פרופ' ברוך נבו

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Lower Division, College Upper Division, Graduate School, Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Browser with Windows Media Plugin
Language: Hebrew, English
Material Version: 0
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for השיבה מסרפיאום חלק ב

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page