הרמב"ם כראש היהודים - בין איש הרוח לאיש המעשה חלק א
Peer Review for material titled "הרמב"ם כראש היהודים - בין איש הרוח לאיש המעשה חלק א"
User Rating for material titled "הרמב"ם כראש היהודים - בין איש הרוח לאיש המעשה חלק א"
Member Comments for material titled "הרמב"ם כראש היהודים - בין איש הרוח לאיש המעשה חלק א"
Bookmark Collections for material titled "הרמב"ם כראש היהודים - בין איש הרוח לאיש המעשה חלק א"
Course ePortfolios for material titled "הרמב"ם כראש היהודים - בין איש הרוח לאיש המעשה חלק א"
Learning Exercises for material titled "הרמב"ם כראש היהודים - בין איש הרוח לאיש המעשה חלק א"
Accessibility Info for material titled "הרמב"ם כראש היהודים - בין איש הרוח לאיש המעשה חלק א"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הרמב"ם כראש היהודים - בין איש הרוח לאיש המעשה חלק א

    

הרמב"ם כראש היהודים - בין איש הרוח לאיש המעשה חלק א

Logo for הרמב
הרצאתו של ח"כ פרופ' מנחם בן-ששון על הרמב"ם – רבי משה בן מימון, מגדולי הפוסקים בכל הדורות ומחשובי הפילוסופים בימי הביניים, איש מדע, חוקר ומנהיג.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: June 17, 2010
Date Modified in MERLOT: February 20, 2011
Author:
Send email to support_online@univ.haifa.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הערוץ האקדמי, university, אוניברסיטת חיפה, ח"כ פרופ' מנחם בן ששון, מיטל, מאו"ר, הרצאה, יהדות, הרצאת וידאו, מסורת, חיפה, meital, הרמב"ם, וידאו, haifa, maor, מאור, מיט"ל, Judaism, video

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Lower Division, College Upper Division, Graduate School, Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Browser with Windows Media Plugin
Language: Hebrew, English
Material Version: 0
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הרמב"ם כראש היהודים - בין איש הרוח לאיש המעשה חלק א

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page