מלחמה בראי האנרגיה - ישראל בעין הסערה (פרק ראשון, חלק א)
Peer Review for material titled "מלחמה בראי האנרגיה - ישראל בעין הסערה (פרק ראשון, חלק א)"
User Rating for material titled "מלחמה בראי האנרגיה - ישראל בעין הסערה (פרק ראשון, חלק א)"
Member Comments for material titled "מלחמה בראי האנרגיה - ישראל בעין הסערה (פרק ראשון, חלק א)"
Bookmark Collections for material titled "מלחמה בראי האנרגיה - ישראל בעין הסערה (פרק ראשון, חלק א)"
Course ePortfolios for material titled "מלחמה בראי האנרגיה - ישראל בעין הסערה (פרק ראשון, חלק א)"
Learning Exercises for material titled "מלחמה בראי האנרגיה - ישראל בעין הסערה (פרק ראשון, חלק א)"
Accessibility Info for material titled "מלחמה בראי האנרגיה - ישראל בעין הסערה (פרק ראשון, חלק א)"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מלחמה בראי האנרגיה - ישראל בעין הסערה (פרק ראשון, חלק א)

    

מלחמה בראי האנרגיה - ישראל בעין הסערה (פרק ראשון, חלק א)

Logo for מלחמה בראי האנרגיה - ישראל בעין הסערה (פרק ראשון, חלק א)
סדרת שיחות בנושא מקורות האנרגיה בעולם והקשר ביניהם לבין מלחמות בין מעצמות בימינו ובמהלך ההיסטוריה. כמו כן, לאור התדלדלות המשאבים הטבעיים יעלה לדיון הצורך באיתור ופיתוח מקורות אנרגיה חלופיים.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: June 17, 2010
Date Modified in MERLOT: December 10, 2014
Author:
Send email to support_online@univ.haifa.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הערוץ האקדמי, מלחמה, אוניברסיטת חיפה, מאו"ר, מיטל, עמי אלעזרי, הרצאת וידאו, politics, פרופ' מוטי שכטר, חיפה, דלק, maor, אנרגיה, video, גז, university, פרופ' גדי גולן, military conflict, הרצאה, פרופ' קולין פרייס, יחסים בינ"ל, פוליטיקה, meital, מדע, וידאו, haifa, מיט"ל, מאור

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Lower Division, College Upper Division, Graduate School, Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Browser with Windows Media Plugin
Language: Hebrew, English
Material Version: 0
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מלחמה בראי האנרגיה - ישראל בעין הסערה (פרק ראשון, חלק א)

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page