קולות הניצולים
Peer Review for material titled "קולות הניצולים"
User Rating for material titled "קולות הניצולים"
Member Comments for material titled "קולות הניצולים"
Bookmark Collections for material titled "קולות הניצולים"
Course ePortfolios for material titled "קולות הניצולים"
Learning Exercises for material titled "קולות הניצולים"
Accessibility Info for material titled "קולות הניצולים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

קולות הניצולים

    

קולות הניצולים

Logo for קולות הניצולים
ועדת החקירה קיבלה פניות רבות של ניצולי שואה. ד"ר טובה בנד-וינטרשטיין מביאה את קולות הניצולים, מספרת מה הניע אותם לפנות אל הועדה ומה ניתן ללמוד מהמכתבים שכתבו.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: June 17, 2010
Date Modified in MERLOT: June 19, 2012
Author:
Send email to support_online@univ.haifa.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הערוץ האקדמי, university, אוניברסיטת חיפה, מיטל, מאו"ר, הרצאה, ניצולי שואה, מלחמת העולם השנייה, שואה, הרצאת וידאו, ועדת חקירה, Holocaust, חיפה, meital, וידאו, טובה בנד וינטרשטיין, haifa, maor, מאור, מיט"ל, video

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User review 4 average rating
 • User Rating: 4 user rating
 • Discussion (2 Comments)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (1)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Lower Division, College Upper Division, Graduate School, Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Browser with Windows Media Plugin
Language: Hebrew, English
Material Version: 0
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for קולות הניצולים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page
Avatar for סיגל בן עמרם
3 years ago

סיגל בן עמרם (מרצה ומדריכה)

מומלץ

Avatar for סיגל בן עמרם
3 years ago

סיגל בן עמרם (מרצה ומדריכה)

מאד שימושי