פרשת שמות
Peer Review for material titled "פרשת שמות"
User Rating for material titled "פרשת שמות"
Member Comments for material titled "פרשת שמות"
Bookmark Collections for material titled "פרשת שמות"
Course ePortfolios for material titled "פרשת שמות"
Learning Exercises for material titled "פרשת שמות"
Accessibility Info for material titled "פרשת שמות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פרשת שמות

    

פרשת שמות

Logo for פרשת שמות
הפרשה מתמקדת בסיפורו של עם ישראל ושעבודו במצרים ועל בחירת משה למנהיג, שיחולל מהפיכה דתית לאומית בקנה מידה עולמי. הרב רונן לוביץ' משוחח עם ד"ר אנית סומך על המנהיגות בעבר ובהווה.
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: June 17, 2010
Date Modified in MERLOT: February 20, 2011
Author:
Send email to support_online@univ.haifa.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הערוץ האקדמי, university, פרשת השבוע, אוניברסיטת חיפה, מנהיגים, מיטל, מאו"ר, רונן לוביץ', מצרים, אנית סומך, הרצאה, יהדות, עם ישראל, מנהיגות, הרצאת וידאו, חיפה, meital, וידאו, משה רבנו, haifa, maor, מאור, מיט"ל, Judaism, פרשת שמות, video

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Lower Division, College Upper Division, Graduate School, Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Browser with Windows Media Plugin
Language: Hebrew, English
Material Version: 0
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for פרשת שמות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page