התנהגות בעלי חיים
Peer Review for material titled "התנהגות בעלי חיים"
User Rating for material titled "התנהגות בעלי חיים"
Member Comments for material titled "התנהגות בעלי חיים"
Bookmark Collections for material titled "התנהגות בעלי חיים"
Course ePortfolios for material titled "התנהגות בעלי חיים"
Learning Exercises for material titled "התנהגות בעלי חיים"
Accessibility Info for material titled "התנהגות בעלי חיים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

התנהגות בעלי חיים

    

התנהגות בעלי חיים

Logo for התנהגות בעלי חיים
הסדרה מציגה נושאים מרכזיים בהתנהגות בעלי-חיים ואת הגישות המחקריות השונות בתחום זה. ספרי הסדרה מתארים דפוסי התנהגות שונים במגוון מינים של בעלי-חיים. דפוסי התנהגות אלה נוגעים בנושאים כמו רבייה, תקשורת נדידה, למידה וזיכרון, שיחור מזון והתנהגות חברתית. חטיבה זו עוסקת במנגנונים ובתהליכים המעצבים את ההתנהגות.
Material Type: Open Textbook
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: June 20, 2010
Date Modified in MERLOT: July 22, 2013
Author:
Send email to anatba@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: התנהגות, ישראל, behavior, מאו"ר, בעלי חיים, מאור, maor, Israel, ביולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, animal

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (2)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College Lower Division, College Upper Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for התנהגות בעלי חיים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page