אירופה ערש הלאומיות
Peer Review for material titled "אירופה ערש הלאומיות"
User Rating for material titled "אירופה ערש הלאומיות"
Member Comments for material titled "אירופה ערש הלאומיות"
Bookmark Collections for material titled "אירופה ערש הלאומיות"
Course ePortfolios for material titled "אירופה ערש הלאומיות"
Learning Exercises for material titled "אירופה ערש הלאומיות"
Accessibility Info for material titled "אירופה ערש הלאומיות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אירופה ערש הלאומיות

    

אירופה ערש הלאומיות

Logo for אירופה ערש הלאומיות
חומרים מתוך הקורס אירופה ערש הלאומיות. הקורס עוסק בעליית הלאומיות באירופה בתחילת המאה ה-19. מטרתו העיקרית לבחון את גילוייה של הלאומיות בתחומים שונים – בספרות, באמנות הציור, במוסיקה ובפילוסופיה – שבאמצעותם עוצבה תודעתם הלאומית של בני אירופה במאה ה-19 ובאמצעותם מעוצבת תודעתנו הלאומית גם היום. דגש מיוחד ניתן בקורס להקניית כלי המחקר והביקורת הדרושים כדי להתמודד עם מקורות מן התחומים האלה ומתחומים נוספים בחיינו, ולעמוד על מקומה של הלאומיות בחיי היומיום שלנו ובהגדרת זהותנו. החומרים כוללים ספרים... More
Material Type: Open Textbook
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: June 21, 2010
Date Modified in MERLOT: December 15, 2014
Author:
Send email to henryva@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ישראל, מאו"ר, מאור, maor, Israel, Open university, האוניברסיטה הפתוחה, Open University

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for אירופה ערש הלאומיות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page