פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו
Peer Review for material titled "פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו"
User Rating for material titled "פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו"
Member Comments for material titled "פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו"
Bookmark Collections for material titled "פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו"
Course ePortfolios for material titled "פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו"
Learning Exercises for material titled "פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו"
Accessibility Info for material titled "פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו

    

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו

Logo for פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו
הרצאות וידאו בקורס פילוסופיה יוונית - מתאלס עד אריסטו. הקורס עוקב אחר התפתחותה של הפילוסופיה היוונית מהתחלותיה הראשונות עד אריסטו. מטרתו להביא את הסטודנטים לידי היכרות עם עיקרי הטקסטים והרעיונות של הפילוסופיה היוונית ולהקנות הבנה ראשונית באשר לחשיבותם לניסוח הבעיות, להכנת הכלים ולהצגת הפתרונות בפילוסופיה המערבית מאז ועד ימינו. בקורס ייקראו וינותחו פראגמנטים של הפילוסופים הקדם-סוקרטיים, דיאלוגים של אפלטון (בשלמותם או בחלקם) וכן פרקים מתוך כתבי אריסטו. להשלמת התמונה, הקורס מציע גם קובץ מאמרים... More
Material Type: Reference Material
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: June 22, 2010
Date Modified in MERLOT: August 17, 2011
Author:
Send email to yairsc@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: אונטולוגיה, אריסטו, מאו"ר, יוון, תלס, Israel, תאלס, יוונית, אפיסטמולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה, פרוטגוראס, Open University, פרמנידס, אפלטון, זנון, גורגיאס, משל המערה, ישראל, פילוסופיה, מאור, maor, סופיסטים

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page