אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים
Peer Review for material titled "אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים"
User Rating for material titled "אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים"
Member Comments for material titled "אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים"
Bookmark Collections for material titled "אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים"
Course ePortfolios for material titled "אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים"
Learning Exercises for material titled "אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים"
Accessibility Info for material titled "אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים

    

אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים

Logo for אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים
גרסה קולית של ספרי הקורס "אירופה ערש הלאומיות": עם, אומה מולדת, מעשיות האחים גרים, לאומיות מול קומוניזם, לאומיות בחסד היחיד. הקורס עוסק בעליית הלאומיות באירופה בתחילת המאה ה-19 ובוחן את גילוייה של הלאומיות בתחומים שונים - ספרות, אמנות הציור, מוסיקה, פילוסופיה - שבאמצעותם עוצבה התודעה הלאומית של בני אירופה.
Material Type: Open Textbook
Technical Format: Audio
Date Added to MERLOT: June 22, 2010
Date Modified in MERLOT: December 15, 2014
Author:
Send email to henryva@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ספר, ספרות, תרבות, מאו"ר, לאומיות, Israel, אחים גרים, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, שמע, ישראל, פילוסופיה, אודיו, קולי, היסטוריה, אירופה, מאור, maor, מאה ה-19

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for אירופה ערש הלאומיות - ספרים קוליים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page