חירויות הפרט בממשל ארה"ב
Peer Review for material titled "חירויות הפרט בממשל ארה"ב"
User Rating for material titled "חירויות הפרט בממשל ארה"ב"
Member Comments for material titled "חירויות הפרט בממשל ארה"ב"
Bookmark Collections for material titled "חירויות הפרט בממשל ארה"ב"
Course ePortfolios for material titled "חירויות הפרט בממשל ארה"ב"
Learning Exercises for material titled "חירויות הפרט בממשל ארה"ב"
Accessibility Info for material titled "חירויות הפרט בממשל ארה"ב"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חירויות הפרט בממשל ארה"ב

    

חירויות הפרט בממשל ארה"ב

Logo for חירויות הפרט בממשל ארה"ב
הרצאות בשני נושאים. הנושא הראשון - הנוכחות והרלוונטיות של הדת בארה"ב: 'האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם' מאת מקס ובר: על הקשר בין דת וכלכלה; דת ומדינה - פוליטיקה, רטוריקה ופרקטיקה. 1. החלטת ביהמ"ש העליון בפסה"ד יואל נגד גרומט (1994).2 האמיש- מקרה בוחן בנושא דת ומדינה בארה"ב.הנושא השני - רייגן משחק את הנשיא - פוליטיקה וקולנוע בשחור לבן ובצבע: 1. הרייגניזם הפוליטי - שמרנות ישנה בתלבושת חדשה 2. רייגניזם ונעורים ? השתקפות השמרנות החדשה בסרטי הנעורים של שנות השמונים. 3. כשרמבו פגש את רייגן
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: June 22, 2010
Date Modified in MERLOT: December 15, 2014
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: The Open University of Israel, מאו"ר, רייגן, כלכלה, ארצות הברית, Israel, הרצאה, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, דת, ישראל, מאור, maor, מדינה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for חירויות הפרט בממשל ארה"ב

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page