סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט
Peer Review for material titled "סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט"
User Rating for material titled "סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט"
Member Comments for material titled "סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט"
Bookmark Collections for material titled "סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט"
Course ePortfolios for material titled "סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט"
Learning Exercises for material titled "סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט"
Accessibility Info for material titled "סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט

    

סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט

Logo for סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט
ספק אלקטרוני וספר קולי של אמנות התיעוד החזותי – עשיית סרטי תעודה לטלוויזיה - ספרו של אלן רוזנטל, שלימוד סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה מתבסס עליו. הספר דן באופן סיקור המציאות בסרטי תעודה המשודרים בטלוויזיה, ומיועד להעניק את הכלים הבסיסיים הנחוצים ליצירת סרטי תעודה וכתבות תעודה לשידור בטלוויזיה, עם דגש מיוחד על הנעשה בתחום זה בישראל.
Material Type: Open Textbook
Date Added to MERLOT: June 23, 2010
Date Modified in MERLOT: June 23, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: צילום, The Open University, מאו"ר, תסריט, שידור, Israel, טלוויזיה, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, קולנוע, ספר אלקטרוני, עריכה, ישראל, חזותי, ספר קולי, אודיו, מאור, maor, תיעוד, סרט, ספר שמע, תעודה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page