המזרח התיכון בין מלחמות-העולם
Peer Review for material titled "המזרח התיכון בין מלחמות-העולם"
User Rating for material titled "המזרח התיכון בין מלחמות-העולם"
Member Comments for material titled "המזרח התיכון בין מלחמות-העולם"
Bookmark Collections for material titled "המזרח התיכון בין מלחמות-העולם"
Course ePortfolios for material titled "המזרח התיכון בין מלחמות-העולם"
Learning Exercises for material titled "המזרח התיכון בין מלחמות-העולם"
Accessibility Info for material titled "המזרח התיכון בין מלחמות-העולם"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

המזרח התיכון בין מלחמות-העולם

    

המזרח התיכון בין מלחמות-העולם

Logo for המזרח התיכון בין מלחמות-העולם
ספר קולי בערבית.המזרח התיכון בין מלחמות העולם - סדרת ספרים שעוסקת בתולדות המזרח התיכון, ומתמקדת בתקופה שבה הפך לאזור של מדינות מודרניות. במרכז הדיון - מצרים, עיראק, עבר-הירדן, ערביי ארץ-ישראל, לבנון, סוריה ומדינות חצי האי הערבי, וסקירת התהליכים, כולל התהפוכות והשינויים, שעברו על כל אחת מהמדינות והגורמים הפוליטיים באזור. דיון מעמיק וחשוב בתולדות המזרח התיכון בתקופה הנדונה, כולל ההיבטים החברתיים והתרבותיים הרלוונטיים, וכן התייחסות לכל אחד מהפרטים המרכיבים את האזור ולאזור כמכלול אחד. מתוך סדרת... More
Material Type: Open Textbook
Technical Format: Audio
Date Added to MERLOT: June 23, 2010
Date Modified in MERLOT: December 15, 2014
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: arabic, ערבית, מאו"ר, מצרים, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, מאה העשרים, מזרח תיכון, ישראל, שנות ה-20, אודיו, ספר קולי, מאור, maor, ירדן, ערביי ארץ ישראל, ספר שמע

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, College Upper Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Arabic
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for המזרח התיכון בין מלחמות-העולם

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page