האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
Peer Review for material titled "האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת"
User Rating for material titled "האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת"
Member Comments for material titled "האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת"
Bookmark Collections for material titled "האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת"
Course ePortfolios for material titled "האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת"
Learning Exercises for material titled "האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת"
Accessibility Info for material titled "האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת

    

האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת

Logo for האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
ספר אלקטרוני וחומרי למידה בקורס.הקורס עוסק בדת האסלאם באמצעות דיון בהתפתחות ההיסטורית של מוסדות ורעיונות מראשית האסלאם ועד ימינו. הקורס בוחן כיצד ובאילו נסיבות התגבשו כמה מתפיסות היסוד של האסלאם ומוסדותיו, ואילו שינויים עברו בתמורות שידע העולם המוסלמי. כמסגרת וכרקע הכרחיים להבנת הדינמיקה של דת האסלאם משולב בקורס מידע בסיסי על דת האסלאם ועל ההיסטוריה הפוליטית והחברתית של ארצות האסלאם. בלימוד דינמיקה זו כוונת הקורס היא ליצור רצף היסטורי של דת האסלאם מהאסלאם הקלאסי לאסלאם המודרני. הבנת התהליכים... More
Material Type: Collection
Date Added to MERLOT: June 23, 2010
Date Modified in MERLOT: December 15, 2014
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: אסלאם, Islam, מאו"ר, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, מוסלמי, דת, ספר אלקטרוני, מזרח תיכון, מושגים, ישראל, ציר זמן, מאור, maor, היסטוריה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, College General Ed, College Upper Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page