לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח-אירופה
Peer Review for material titled "לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח-אירופה"
User Rating for material titled "לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח-אירופה"
Member Comments for material titled "לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח-אירופה"
Bookmark Collections for material titled "לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח-אירופה"
Course ePortfolios for material titled "לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח-אירופה"
Learning Exercises for material titled "לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח-אירופה"
Accessibility Info for material titled "לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח-אירופה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח-אירופה

    

לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח-אירופה

Logo for לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח-אירופה
ספר אלקטרוני העוסק בסקירת תהליך צמיחתה של ספרות יידיש החדשה במזרח-אירופה משנות ה-60 של המאה ה-19 ועד למלחמת העולם הראשונה, תוך התמקדות ביצירותיהם של שלום עליכם, נדלי מוכר ספרים וי"ל פרץ. בין הסוגיות המרכזיות: הגורמים שהביאו לצמיחתה של ספרות יידיש החדשה; טיב הקשר שנוצר בין הסופר הכותב ביידיש לבין קהל קוראיו; השפעת מעמדה של יידיש בחברה היהודית על הספרות החדשה שנכתבה בלשון זו.הספרות והחיים - צמיחתה של ספרות יידיש החדשה; יח' 2, רדיקליזם חברתי - "הסוציאליזם היהודי" במזרח-אירופה/ יח' 3 , ההגירה למערב... More
Material Type: Open Textbook
Date Added to MERLOT: June 23, 2010
Date Modified in MERLOT: December 15, 2014
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: יהודים, יידיש, ספרות, סוציאליזם, אירופה המזרחית, עיתונים יהודיים, מאו"ר, מזרח אירופה, לאומיות, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, יהדות, היסטוריה ציונות, ישראל, היסטוריה, מאור, maor

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College Upper Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח-אירופה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page