חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול
Peer Review for material titled "חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול"
User Rating for material titled "חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול"
Member Comments for material titled "חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול"
Bookmark Collections for material titled "חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול"
Course ePortfolios for material titled "חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול"
Learning Exercises for material titled "חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול"
Accessibility Info for material titled "חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול

    

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול

Logo for חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול
יחידות 2-1 פונקציות – הגדרת מושג הפונקציה, גרפים, פונקציות קוויות וריבועיות, חזקות ולוגריתמים, המספר e, הרכבת פונקציות, פונקציות הפכיות.יחידות 4-3 נגזרות – מושג הנגזרת, נגזרות של פונקציות מורכבות, פונקציות מונוטוניות, פונקציות קמורות וקעורות, נקודות קיצון, נקודות פיתול, גמישות.יחידות 6-5 פונקציות של שני משתנים – פונקציות של שני משתנים, עקומות שוות ערך, נגזרות חלקיות, משפט הפונקציות הסתומות, נקודות קיצון של פונקציה של שני משתנים, כופלי לגרנז', פונקציות הומוגניות.יחידה 7 אינטגרציה – פונקציה קדומה,... More
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: June 24, 2010
Date Modified in MERLOT: August 08, 2010
Author:
Send email to hezino@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, maor, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, ישראל, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page