מתמטיקה דיסקרטית
Peer Review for material titled "מתמטיקה דיסקרטית"
User Rating for material titled "מתמטיקה דיסקרטית"
Member Comments for material titled "מתמטיקה דיסקרטית"
Bookmark Collections for material titled "מתמטיקה דיסקרטית"
Course ePortfolios for material titled "מתמטיקה דיסקרטית"
Learning Exercises for material titled "מתמטיקה דיסקרטית"
Accessibility Info for material titled "מתמטיקה דיסקרטית"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מתמטיקה דיסקרטית

    

מתמטיקה דיסקרטית

Logo for מתמטיקה דיסקרטית
טרת הקורס היא ללמד מושגים, תוצאות ודרכי עבודה בנושאים מתמטיים המהווים כלים חשובים לטיפול ביסודות התאורטיים של מדעי המחשב ולתרום לפיתוח התחכום המתמטי של הסטודנט. 
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: June 24, 2010
Date Modified in MERLOT: November 26, 2011
Author:
Send email to itaiha@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, maor, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, ישראל, מאו"ר

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (1)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College Upper Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מתמטיקה דיסקרטית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page