דיקטטורות במאה ה-20
Peer Review for material titled "דיקטטורות במאה ה-20"
User Rating for material titled "דיקטטורות במאה ה-20"
Member Comments for material titled "דיקטטורות במאה ה-20"
Bookmark Collections for material titled "דיקטטורות במאה ה-20"
Course ePortfolios for material titled "דיקטטורות במאה ה-20"
Learning Exercises for material titled "דיקטטורות במאה ה-20"
Accessibility Info for material titled "דיקטטורות במאה ה-20"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

דיקטטורות במאה ה-20

    

דיקטטורות במאה ה-20

Logo for דיקטטורות במאה ה-20
Openהקורס מציג שורה של משטרים לא-דמוקרטיים, תוך שילוב ניתוח השוואתי מתחום מדע המדינה במסגרת היסטורית. מטרת הקורס היא להכיר את האידיאולוגיה העומדת בלב כל משטר ואת האופן בו היא קשורה לעשייה הפוליטית, לעמוד על מרכיבי העוצמה של המשטרים השונים ולפתח את הכלים התאורטיים של סיווג משטרים ומאפייניהם.כל אחד מספרי הקורס מציג משטר מסוים על-פי מקרה בוחן ספציפי: משטר אוטוריטרי וטוטליטרי ימני – איטליה; משטר טוטליטרי ימני – גרמניה; משטר טוטליטרי שמאלי – ברית-המועצוות. בכל אחד מהספרים מוצג אופן עלייתו לשלטון של... More
Material Type: Open Textbook
Date Added to MERLOT: June 25, 2010
Date Modified in MERLOT: June 25, 2010
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: טוטליטריות, ברית המועצות, איטליה, מאו"ר, קומוניזם, גרמניה, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, נאציזם, ספר אלקטרוני, פשיזם, ישראל, אודיו, דיקטטורה, ספר קולי, מאור, maor, היסטוריה, השואה, רודנות, ספר שמע

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for דיקטטורות במאה ה-20

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page