דמוקרטיות ודיקטטורות
Peer Review for material titled "דמוקרטיות ודיקטטורות"
User Rating for material titled "דמוקרטיות ודיקטטורות"
Member Comments for material titled "דמוקרטיות ודיקטטורות"
Bookmark Collections for material titled "דמוקרטיות ודיקטטורות"
Course ePortfolios for material titled "דמוקרטיות ודיקטטורות"
Learning Exercises for material titled "דמוקרטיות ודיקטטורות"
Accessibility Info for material titled "דמוקרטיות ודיקטטורות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

דמוקרטיות ודיקטטורות

    

דמוקרטיות ודיקטטורות

Logo for דמוקרטיות ודיקטטורות
ספר אלקטרוני וספר קולי.כרך ראשון – דמוקרטיות (יחידות 3-1): הדמוקרטיה הקלאסית; מגוון ההגות הדמוקרטית; ההתפתחות הדמוקרטית המערבית; הדמוקרטיה הליברלית והרדיקלית; סוציאל-דמוקרטיה; הדמוקרטיה האליטרית, הפלורליסטית וההשתתפותית; תאוריות דמוקרטיות מודרניות; מרכיבי הדמוקרטיה המערבית; דמוקרטיות יציבות ובלתי יציבות; דמוקרטיות פרלמנטריות ונשיאותיות, פדרליות ואונוטריות, דו-מפלגתיות ורב-מפלגתיות; סוגיות נבחרות בדמוקרטיה – מיעוטים, דת ומדינה, שיטות בחירות ונושא הדמוקרטיה הישירה.כרך שני – דיקטטורות (יחידות 6-4):... More
Material Type: Open Textbook
Date Added to MERLOT: June 25, 2010
Date Modified in MERLOT: June 25, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: טוטליטריות, דמוקרטיה, מאו"ר, קומוניזם, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, פאשיזם, ישראל, דיקטטורה, maor, מאור, אוטוריטריות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College Upper Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for דמוקרטיות ודיקטטורות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page