תורת ההסתברות
Peer Review for material titled "תורת ההסתברות"
User Rating for material titled "תורת ההסתברות"
Member Comments for material titled "תורת ההסתברות"
Bookmark Collections for material titled "תורת ההסתברות"
Course ePortfolios for material titled "תורת ההסתברות"
Learning Exercises for material titled "תורת ההסתברות"
Accessibility Info for material titled "תורת ההסתברות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

תורת ההסתברות

    

תורת ההסתברות

Logo for תורת ההסתברות
הקורס משמש מבוא לתורת ההסתברות לסטודנטים למתמטיקה ועשוי לעניין גם סטודנטים להנדסה ולמדעים שיש להם הרקע הדרוש בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. לסטודנטים שיש להם רקע חלש יותר, מומלץ ללמוד את הקורס המצומצם בהיקפו הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (20425). בקורס מוצגים מושגים רבים בהסתברות ומגוון רחב של יישומים באמצעות שפע דוגמאות ותרגילים
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: June 25, 2010
Date Modified in MERLOT: August 08, 2010
Author:
Send email to naomimi@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, maor, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, ישראל, מאו"ר

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College Upper Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for תורת ההסתברות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page