ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945
Peer Review for material titled "ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945"
User Rating for material titled "ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945"
Member Comments for material titled "ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945"
Bookmark Collections for material titled "ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945"
Course ePortfolios for material titled "ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945"
Learning Exercises for material titled "ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945"
Accessibility Info for material titled "ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945

    

ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945

Logo for ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945
ספר אלקטרוני. תרומתו הייחודית של הספר היא השילוב המקיף והעדכני של ממדים במדיניות החוץ האמריקנית שטרם זכו לדיון מפורט בשפה העברית. הממד האחר הוא ניתוח היסטורי של עיצוב מדיניות זו, בהקשר גלובלי ומזרח תיכוני כאחד. הניתוח מקיף תקופה שמסוף מלחמת העולם השנייה והיותה של ארצות הברית למעצמת על, ועד תחילת האלף השלישי, העומד בסימן מעורבותה של הצבאית המתמשכת בעיראק של מעצמת העל היחידה שנותרה במערכה הבין-לאומית. הממד האחר הוא ניתוח מושגי, פוליטי, תרבותי, אידאולוגי וארגוני של מסכת הגורמים הפנימיים שעיצבו... More
Material Type: Open Textbook
Date Added to MERLOT: June 26, 2010
Date Modified in MERLOT: August 08, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאו"ר, ארצות הברית, מעצמת על, המלחמה הקרה, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, מדיניות חוץ, יחסי חוץ, אמריקה, ספר אלקטרוני, 1950-1953, מזרח תיכון, מלחמת קוריאה, ישראל, מלחמת העולם השניה, מאור, maor

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page