זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני
Peer Review for material titled "זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני"
User Rating for material titled "זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני"
Member Comments for material titled "זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני"
Bookmark Collections for material titled "זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני"
Course ePortfolios for material titled "זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני"
Learning Exercises for material titled "זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני"
Accessibility Info for material titled "זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני

    

זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני

Logo for זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני
ספר אלקטרוני וספר קולי. ספר זה עוסק בשאלות "מיהו" ו"מהו" יהודי מכניסתם של היהודים לעידן ה(רב) מודרני. שאלות אלה אינן יורדות מסדר היום והן היו לסימן היכר של הקיום היהודי בעת הזאת. כיום יש נוסחי זהות יהודית רבים מאד בעולם היהודי וספר זה דן בהם ועורך השוואה שיטתית ועקבית. בכך יש בכדי להבין את חוויית הקולקטיב היהודי וכיווני השתנותו כיום בתור דוגמא מאלפת של התפתחות זהות קולקטיבית בימינו. השאלות שספר זה מציג משיקות עיונית להתייחסות של מדעי החברה וחוקרי ההיסטוריה בת-זמננו לשאלת הזהות הקולקטיבית הנוכחת... More
Material Type: Open Textbook
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: June 26, 2010
Date Modified in MERLOT: March 17, 2015
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: התקופה המודרנית, מאו"ר, אמנסיפציה, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, יהדות, זהות, ספר אלקטרוני, ישראל, ספר קולי, פילוסופיה, היסטוריה, מאור, maor, ‫יהודים, ספר שמע

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College Upper Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page