החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון
Peer Review for material titled "החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון"
User Rating for material titled "החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון"
Member Comments for material titled "החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון"
Bookmark Collections for material titled "החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון"
Course ePortfolios for material titled "החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון"
Learning Exercises for material titled "החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון"
Accessibility Info for material titled "החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון

    

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון

Logo for החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון
קורס מבקש להתחקות אחר החוויה התאטרונית באמצעות בחינתם של גורמים מהתרבות האנושית וממדיום התאטרון, גורמים המעצבים את החוויה ומשפיעים עליה. הקורס מקנה מושגי יסוד בדרמה ובתאטרון ופורס תחנות יסוד בתולדות התאטרון ומוסכמותיו, תוך הדגמה ממבחר מחזות הנחשבים בתרבות המערבית לקלאסיקה, החל בתקופה הקלאסית, עבור לימי הביניים והרנסנס, תקופת הרסטורציה באנגליה, הרומנטיקה של המאה ה-18, השינויים ההיסטוריים, החברתיים והתרבותיים במאה ה-19 וה-20, עד ימינו אלה.הקורס מיועד לכל שוחרי תרבות ואמנות הרוצים להרחיב את... More
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: June 27, 2010
Date Modified in MERLOT: August 08, 2010
Author:
Send email to doritas@openu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, Israel, האוניברסיטה הפתוחה, Open University, Maor, ישראל, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page