מאגר מידע תל חצור
Peer Review for material titled "מאגר מידע תל חצור"
User Rating for material titled "מאגר מידע תל חצור"
Member Comments for material titled "מאגר מידע תל חצור"
Bookmark Collections for material titled "מאגר מידע תל חצור"
Course ePortfolios for material titled "מאגר מידע תל חצור"
Learning Exercises for material titled "מאגר מידע תל חצור"
Accessibility Info for material titled "מאגר מידע תל חצור"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II




    

Search > Material Results >

מאגר מידע תל חצור

    

מאגר מידע תל חצור

Logo for מאגר מידע תל חצור
מאגר מידע מקיף הכולל שבעים וחמישה ערכים העוסקים באספקטים השונים של הגילויים הארכאולוגיים בתל חצור. בכל ערך הסבר מפורט, תמונות, הרחבה למתעניינים והפניות לקריאה נוספת. המאגר מציע כמה סוגי חיתוכים: חיתוך לפי נושאים, חיתוך לפי סוג הממצאים וחיתוך לפי תקופות.
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: October 13, 2010
Date Modified in MERLOT: December 15, 2014
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Shira Mayerson
Keywords: מאגר מידע, שלטון, ביצורים, תל-חצור, התקופה הישראלית, סנונית, לוחמה, ארכיאולוגיה, התקופה הכנענית התיכונה, התקופה הכנענית הקדומה, התקופה הפרסית, מלוכה, תקופת הברזל, ארכאולוגיה, פולחן, חצור, התקופה ההלניסטית, התקופה הכנענית המאוחרת, תל חצור, אמנון בן תור, עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב, היסטוריה, חיי יום יום

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections





QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מאגר מידע תל חצור

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page