אתר פרויקט אורט"ל
Peer Review for material titled "אתר פרויקט אורט"ל"
User Rating for material titled "אתר פרויקט אורט"ל"
Member Comments for material titled "אתר פרויקט אורט"ל"
Bookmark Collections for material titled "אתר פרויקט אורט"ל"
Course ePortfolios for material titled "אתר פרויקט אורט"ל"
Learning Exercises for material titled "אתר פרויקט אורט"ל"
Accessibility Info for material titled "אתר פרויקט אורט"ל"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אתר פרויקט אורט"ל

    

אתר פרויקט אורט"ל

Logo for אתר פרויקט אורט"ל
פרויקט אורט"ל אפיון והערכת תוכנות ולומדות חינוכיות, אתרי אינטרנט בית ספריים וסביבות למידה מתוקשבות.באתר ניתן למצוע מידע אודות תהליך להערכת לומדות וסביבות מתוקשובות, להוריד טפסים ועוד.
Material Type: Assessment Tool
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: October 13, 2010
Date Modified in MERLOT: October 13, 2010
Keywords: לומדות, סביבת למידה, סביבות, סביבה, תקשוב, תוכנה לימודית, סביבה למידה מתוקשבת, לומדה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Very good quality; in queue to be peer reviewed
  avg: 5 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Grade School, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for אתר פרויקט אורט"ל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page