אנחנו מוכנים להרים את המתג כבר מחר בבוקר
Peer Review for material titled "אנחנו מוכנים להרים את המתג כבר מחר בבוקר"
User Rating for material titled "אנחנו מוכנים להרים את המתג כבר מחר בבוקר"
Member Comments for material titled "אנחנו מוכנים להרים את המתג כבר מחר בבוקר"
Bookmark Collections for material titled "אנחנו מוכנים להרים את המתג כבר מחר בבוקר"
Course ePortfolios for material titled "אנחנו מוכנים להרים את המתג כבר מחר בבוקר"
Learning Exercises for material titled "אנחנו מוכנים להרים את המתג כבר מחר בבוקר"
Accessibility Info for material titled "אנחנו מוכנים להרים את המתג כבר מחר בבוקר"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אנחנו מוכנים להרים את המתג כבר מחר בבוקר

    

אנחנו מוכנים להרים את המתג כבר מחר בבוקר

Logo for אנחנו מוכנים להרים את המתג כבר מחר בבוקר
מידע על אינטרנט בכבלים שמופעל לראשונה בישראל על-ידי חברת נונסטופ - מהו אינטרנט בכבלים, אילו תכנים יהיו בו, כיצד נעשית ההתחברות אליו, עלותו, מהירותו והמשתמשים בו, ומעמדו ביחס לטלוויזיה.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 11, 2010
Date Modified in MERLOT: November 11, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, מטח, אינטרנט, אינטרנט בכבלים

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, College General Ed, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for אנחנו מוכנים להרים את המתג כבר מחר בבוקר

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page