אוכלוסיית העולם גדלה ומתבגרת
Peer Review for material titled "אוכלוסיית העולם גדלה ומתבגרת"
User Rating for material titled "אוכלוסיית העולם גדלה ומתבגרת"
Member Comments for material titled "אוכלוסיית העולם גדלה ומתבגרת"
Bookmark Collections for material titled "אוכלוסיית העולם גדלה ומתבגרת"
Course ePortfolios for material titled "אוכלוסיית העולם גדלה ומתבגרת"
Learning Exercises for material titled "אוכלוסיית העולם גדלה ומתבגרת"
Accessibility Info for material titled "אוכלוסיית העולם גדלה ומתבגרת"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אוכלוסיית העולם גדלה ומתבגרת

    

אוכלוסיית העולם גדלה ומתבגרת

Logo for אוכלוסיית העולם גדלה ומתבגרת
מאמר זה מתמקד בארבע מגמות יסוד חשובות, שיקבעו את השינויים באוכלוסיית האדם בחמישים השנים הבאות, ובכמה מהשלכותיהן ארוכות הטווח של מגמות אלה. האוכלוסייה תהיה גדולה יותר, תצמח בקצב איטי יותר, תהיה עירונית יותר וזקנה יותר מכפי שהייתה במאה ה-20.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 15, 2010
Date Modified in MERLOT: January 15, 2015
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: כלכלה, מאור, מטח, דמוגרפיה, סוציולוגיה, קיימות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אוכלוסיית העולם גדלה ומתבגרת

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page