שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע
Peer Review for material titled "שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע"
User Rating for material titled "שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע"
Member Comments for material titled "שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע"
Bookmark Collections for material titled "שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע"
Course ePortfolios for material titled "שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע"
Learning Exercises for material titled "שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע"
Accessibility Info for material titled "שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע

    

שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע

Logo for שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע
על השפעת ההתפתחות הטכנולוגית והתפתחות אמצעי התקשורת (מהפיכת הדפוס, מחשב, אינטרנט) על השפה האנושית ועל תפיסת העולם של בני האדם. השפעה זו מתבטאת בין היתר באימוץ מטאפורות ומטבעות לשון חדשים.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 15, 2010
Date Modified in MERLOT: September 15, 2013
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: תרבות דיגיטלית, טכנולוגיה, מאור, מטח, שפה, טכנולוגיה וחברה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Very good quality; in queue to be peer reviewed
  avg: 5 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for שבילים, כבישים ואוטוסטרדות: המטאפורות של עידן המידע

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page