הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?
Peer Review for material titled "הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?"
User Rating for material titled "הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?"
Member Comments for material titled "הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?"
Bookmark Collections for material titled "הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?"
Course ePortfolios for material titled "הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?"
Learning Exercises for material titled "הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?"
Accessibility Info for material titled "הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?

    

הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?

Logo for הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?
באיזו מידה הפסיכולוגיה מקיימת את כללי המשחק המדעי? לטענת המחבר אם היא תקיים כללים אלה באופן מלא היא תאבד עצמה לדעת. ומה מעמדה אם אין היא מוותרת על הרגשות וההתבוננות הפנימית, שאין אפשרות להכפיף אותם לכללי המשחק של מדעי-הטבע?
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 17, 2010
Date Modified in MERLOT: November 17, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: פילוסופיה של המדע, מאור, מטח, השיטה המדעית, פסיכולוגיה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הלוגיה שבפסיכו: האמנם הפסיכולוגיה היא מדע?

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page