האינטרנט כחלון הזדמנויות
Peer Review for material titled "האינטרנט כחלון הזדמנויות"
User Rating for material titled "האינטרנט כחלון הזדמנויות"
Member Comments for material titled "האינטרנט כחלון הזדמנויות"
Bookmark Collections for material titled "האינטרנט כחלון הזדמנויות"
Course ePortfolios for material titled "האינטרנט כחלון הזדמנויות"
Learning Exercises for material titled "האינטרנט כחלון הזדמנויות"
Accessibility Info for material titled "האינטרנט כחלון הזדמנויות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

האינטרנט כחלון הזדמנויות

    

האינטרנט כחלון הזדמנויות

Logo for האינטרנט כחלון הזדמנויות
מידע על השינויים בחוקי המשחק הכלכליים בעקבות התפתחות טכנולוגיות המידע - על הכלים שלאורם יש לראות את השינויים המתרחשים מול עינינו, ועל המשמעות שלהם על היזם השואף לנצל את התפתחות המסחר האלקטרוני כדי להגדיל את נפח מכירותיו.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 17, 2010
Date Modified in MERLOT: January 06, 2015
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: כלכלה, מאור, מטח, יזמות, אינטרנט, טכנולוגיות מידע

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for האינטרנט כחלון הזדמנויות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page