הטרור כסרט אימה
Peer Review for material titled "הטרור כסרט אימה"
User Rating for material titled "הטרור כסרט אימה"
Member Comments for material titled "הטרור כסרט אימה"
Bookmark Collections for material titled "הטרור כסרט אימה"
Course ePortfolios for material titled "הטרור כסרט אימה"
Learning Exercises for material titled "הטרור כסרט אימה"
Accessibility Info for material titled "הטרור כסרט אימה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הטרור כסרט אימה

    

הטרור כסרט אימה

Logo for הטרור כסרט אימה
ה-11 בספטמבר יצר סימן שאלה גדול על התפקיד שיש לתקשורת בעולם מוכה טרור. המאמר דן בשאלה: האם ממלאת התקשורת את תפקדיה בכך שהיא סוקרת בהיקף גדול כפי שנדרש אירועים גורליים או האם היא הפכה בת ערובה של הטרור המשתמש בה לצרכיו?
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 17, 2010
Date Modified in MERLOT: November 17, 2010
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הטרור כסרט אימה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page