'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל
Peer Review for material titled "'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל"
User Rating for material titled "'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל"
Member Comments for material titled "'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל"
Bookmark Collections for material titled "'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל"
Course ePortfolios for material titled "'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל"
Learning Exercises for material titled "'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל"
Accessibility Info for material titled "'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל

    

'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל

Logo for 'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל
המאמר סוקר את השינויים שחלו בשוק העבודה הישראלי, לגבי השתתפות נשים בכח העבודה, ומציע דרכים לשילוב הנשים על בסיס יותר שוויוני.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 18, 2010
Date Modified in MERLOT: November 18, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: נשים בעבודה, מאור, מטח, לימודי מגדר, שוק העבודה, גלובליזציה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for 'המפרנסת השנייה' בעידן הגלובליזציה: נשים בשוק העבודה בישראל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page