איש, אישה: הייררכיה או סימטריה
Peer Review for material titled "איש, אישה: הייררכיה או סימטריה"
User Rating for material titled "איש, אישה: הייררכיה או סימטריה"
Member Comments for material titled "איש, אישה: הייררכיה או סימטריה"
Bookmark Collections for material titled "איש, אישה: הייררכיה או סימטריה"
Course ePortfolios for material titled "איש, אישה: הייררכיה או סימטריה"
Learning Exercises for material titled "איש, אישה: הייררכיה או סימטריה"
Accessibility Info for material titled "איש, אישה: הייררכיה או סימטריה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

איש, אישה: הייררכיה או סימטריה

    

איש, אישה: הייררכיה או סימטריה

Logo for איש, אישה: הייררכיה או סימטריה
תיאור בריאת האדם בספר בראשית מהווה יסוד מכונן למערכת היחסים שבין נשים וגברים. אך פרקים א' וב' נראים סותרים. על-פי פרק א' האישה והאיש נבראו כאחד, ואילו על-פי פרק ב' האישה נבראה מן האיש לאחר שהוא כבר היה קיים. פרשנויות שונות ניתנו לכתובים ולסתירה הנראית ביניהם. כל אחת מהן אינה פרשנות בלבד אלא גם משקפת תפיסת עולם, על מקומם של האישה והאיש ועל מערכת היחסים הרצויה ביניהם.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 18, 2010
Date Modified in MERLOT: November 18, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: נשים בתנ"ך ובמקרא, מאור, מטח, לימודי מגדר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for איש, אישה: הייררכיה או סימטריה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page