"פיירפליי": ישראל תזרים נפט מהים הכספי לאילת
Peer Review for material titled ""פיירפליי": ישראל תזרים נפט מהים הכספי לאילת"
User Rating for material titled ""פיירפליי": ישראל תזרים נפט מהים הכספי לאילת"
Member Comments for material titled ""פיירפליי": ישראל תזרים נפט מהים הכספי לאילת"
Bookmark Collections for material titled ""פיירפליי": ישראל תזרים נפט מהים הכספי לאילת"
Course ePortfolios for material titled ""פיירפליי": ישראל תזרים נפט מהים הכספי לאילת"
Learning Exercises for material titled ""פיירפליי": ישראל תזרים נפט מהים הכספי לאילת"
Accessibility Info for material titled ""פיירפליי": ישראל תזרים נפט מהים הכספי לאילת"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

"פיירפליי": ישראל תזרים נפט מהים הכספי לאילת

    

"פיירפליי": ישראל תזרים נפט מהים הכספי לאילת

Logo for
ישראל מתכננת להזרים נפט גולמי מהים הכספי לאילת בצינור אילת –אשקלון, שתקטין את התלות במפיקות הנפט מן המפרץ.
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 21, 2010
Date Modified in MERLOT: November 21, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ייבוא, מאור, מטח, כלכלת ישראל, נפט

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for "פיירפליי": ישראל תזרים נפט מהים הכספי לאילת

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page