'נטורי קרתא' והפגנות השבת בירושלים ב 1950-1948 - רקע ותהליכים
Peer Review for material titled "'נטורי קרתא' והפגנות השבת בירושלים ב 1950-1948 - רקע ותהליכים"
User Rating for material titled "'נטורי קרתא' והפגנות השבת בירושלים ב 1950-1948 - רקע ותהליכים"
Member Comments for material titled "'נטורי קרתא' והפגנות השבת בירושלים ב 1950-1948 - רקע ותהליכים"
Bookmark Collections for material titled "'נטורי קרתא' והפגנות השבת בירושלים ב 1950-1948 - רקע ותהליכים"
Course ePortfolios for material titled "'נטורי קרתא' והפגנות השבת בירושלים ב 1950-1948 - רקע ותהליכים"
Learning Exercises for material titled "'נטורי קרתא' והפגנות השבת בירושלים ב 1950-1948 - רקע ותהליכים"
Accessibility Info for material titled "'נטורי קרתא' והפגנות השבת בירושלים ב 1950-1948 - רקע ותהליכים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

'נטורי קרתא' והפגנות השבת בירושלים ב 1950-1948 - רקע ותהליכים

    

'נטורי קרתא' והפגנות השבת בירושלים ב 1950-1948 - רקע ותהליכים

Logo for 'נטורי קרתא' והפגנות השבת בירושלים ב 1950-1948 - רקע ותהליכים
על הפגנות השבת בירושלים בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, שהטביעו את חותמן על היחסים בין החרדים ובין הציבור החילוני. המאמר מתאר בקצרה את הרקע להתפתחות זו ומנתח את מערכת היחסים הפנימיים בחברה החרדית, שקבעו את דפוסי המאבק ואת עוצמתו.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 21, 2010
Date Modified in MERLOT: March 10, 2011
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, נטורי קרתא, החברה הישראלית, מטח, היסטוריה ישראלית, חילונים ודתיים

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for 'נטורי קרתא' והפגנות השבת בירושלים ב 1950-1948 - רקע ותהליכים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page