תקתוק החיים
Peer Review for material titled "תקתוק החיים"
User Rating for material titled "תקתוק החיים"
Member Comments for material titled "תקתוק החיים"
Bookmark Collections for material titled "תקתוק החיים"
Course ePortfolios for material titled "תקתוק החיים"
Learning Exercises for material titled "תקתוק החיים"
Accessibility Info for material titled "תקתוק החיים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

תקתוק החיים

    

תקתוק החיים

Logo for תקתוק החיים
כיצד מתעוררים מהשינה בדיוק בזמן? מה גורם ל"ג'ט לג"? מהו דיכאון חורף? כיצד ציפורים נודדות מנווטות את דרכן? מדוע כשמזדקנים קשה להירדם בלילה? תשובות לכל השאלות הללו נמצאות באזור זעיר במוח – השעון הביולוגי.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 25, 2010
Date Modified in MERLOT: November 25, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ג'ט לג, מטח, חקר המוח, שינה, מאור, ביולוגיה, שעון ביולוגי, יעפת

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for תקתוק החיים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page