שימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה
Peer Review for material titled "שימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה"
User Rating for material titled "שימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה"
Member Comments for material titled "שימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה"
Bookmark Collections for material titled "שימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה"
Course ePortfolios for material titled "שימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה"
Learning Exercises for material titled "שימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה"
Accessibility Info for material titled "שימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II




    

Search > Material Results >

שימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה

    

שימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה

Logo for שימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה
על שימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה - מהו מין נדיר?, איך מחליטים מה לשמר?, אז מה עושים? איך משמרים? והאם אפשר לשמר מינים לא רק בטבע?
Material Type: Reference Material
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 25, 2010
Date Modified in MERLOT: September 14, 2011
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הכחדה, שימור, מטח, אקולוגיה, מינים נדירים, בעלי חיים, מאור

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (1)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, High School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections





QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for שימור מינים נדירים ומינים בסכנת הכחדה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page