חקלאות אורגנית ביתית
Peer Review for material titled "חקלאות אורגנית ביתית"
User Rating for material titled "חקלאות אורגנית ביתית"
Member Comments for material titled "חקלאות אורגנית ביתית"
Bookmark Collections for material titled "חקלאות אורגנית ביתית"
Course ePortfolios for material titled "חקלאות אורגנית ביתית"
Learning Exercises for material titled "חקלאות אורגנית ביתית"
Accessibility Info for material titled "חקלאות אורגנית ביתית"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

חקלאות אורגנית ביתית

    

חקלאות אורגנית ביתית

Logo for חקלאות אורגנית ביתית
המידע באתר "הגינה האורגנית" מכוון לאנשים המעוניינים להקים גינה אורגנית לגידול ירקות פירות ועשבי תבלין לצריכה אישית עד משפחתית. כמובן שחקלאים מקצועיים יכולים להנות מחלקים גדולים מהמידע, אף שאינו מכוון ומתאים לשיטות גידול בכמויות מסחריות. באתר מופיע מידע כללי על החקלאות האורגנית והביו-דינמית, תיאורים מפורטים כיצד להקים גינת ירקות ופירות אורגנית, תחזוקה שותפת של הגינה, גינון אורגני, רשימת ירקות פירות פרחים ותבלינים, קבוצת דיון לשאלות ותשובות בנושאי גידול שונים,עשבי תבלין ו צמחי מרפא להגנה... More
Material Type: Open Textbook
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 27, 2010
Date Modified in MERLOT: September 14, 2011
Keywords: הדברה, אורגני, מזיקים, אקולוגיה, צמחים, בר־קיימא, ירקות, תבלינים, גידול, חקלאות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (1)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, High School, College General Ed, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: דפדפן אינטרנט העומד בתקנים בינלאומיים של W3C (למשל Firefox)
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for חקלאות אורגנית ביתית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page