מהמפץ הגדול ועד תחילת החיים
Peer Review for material titled "מהמפץ הגדול ועד תחילת החיים"
User Rating for material titled "מהמפץ הגדול ועד תחילת החיים"
Member Comments for material titled "מהמפץ הגדול ועד תחילת החיים"
Bookmark Collections for material titled "מהמפץ הגדול ועד תחילת החיים"
Course ePortfolios for material titled "מהמפץ הגדול ועד תחילת החיים"
Learning Exercises for material titled "מהמפץ הגדול ועד תחילת החיים"
Accessibility Info for material titled "מהמפץ הגדול ועד תחילת החיים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מהמפץ הגדול ועד תחילת החיים

    

מהמפץ הגדול ועד תחילת החיים

Logo for מהמפץ הגדול ועד תחילת החיים
כיצד התחילו החיים על פני כדור הארץ וכיצד נוצרה המעטפת הדקיקה המכונה אטמוספרה? כדי לנסות ולתת מענה לשאלות הללו המאמר מנסה להתחקות אחר היווצרות היסודות הקלים והכבדים, וכיצד מהיסודות נוצרו התרכובות ובהמשך גם המולקולות המסובכות יותר.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: November 28, 2010
Date Modified in MERLOT: November 28, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הווצרות החיים, מטח, כימיה גרעינית, אטמוספירה, מיזוג גרעיני, מאור, יסודות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מהמפץ הגדול ועד תחילת החיים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page