אקסטזי - המדע והדמיון
Peer Review for material titled "אקסטזי - המדע והדמיון"
User Rating for material titled "אקסטזי - המדע והדמיון"
Member Comments for material titled "אקסטזי - המדע והדמיון"
Bookmark Collections for material titled "אקסטזי - המדע והדמיון"
Course ePortfolios for material titled "אקסטזי - המדע והדמיון"
Learning Exercises for material titled "אקסטזי - המדע והדמיון"
Accessibility Info for material titled "אקסטזי - המדע והדמיון"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אקסטזי - המדע והדמיון

    

אקסטזי - המדע והדמיון

Logo for אקסטזי - המדע והדמיון
בתחילת המאה הקודמת הוצע האקסטזי כמדכא תיאבון. כיום אנו יודעים שזהו סם רעיל אשר ממשיך להצית את דמיונם של מיליוני צעירים ברחבי העולם. על גילגוליו של האקסטזי, השימושים שנעשו בו והנזקים הרבים הנגרמים כתוצאה מהשימוש בו.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 01, 2010
Date Modified in MERLOT: December 01, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: בריאות, מטח, כימיה, סמים, ביוכימיה, מאור, חומרים פסיכואקטיביים, אלכוהול

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, College Upper Division, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אקסטזי - המדע והדמיון

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page