מגדלי האנוי מגנטיים
Peer Review for material titled "מגדלי האנוי מגנטיים"
User Rating for material titled "מגדלי האנוי מגנטיים"
Member Comments for material titled "מגדלי האנוי מגנטיים"
Bookmark Collections for material titled "מגדלי האנוי מגנטיים"
Course ePortfolios for material titled "מגדלי האנוי מגנטיים"
Learning Exercises for material titled "מגדלי האנוי מגנטיים"
Accessibility Info for material titled "מגדלי האנוי מגנטיים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מגדלי האנוי מגנטיים

    

מגדלי האנוי מגנטיים

Logo for מגדלי האנוי מגנטיים
דך מידע ובו הרחבה של המשחק הקלסי של מגדלי האנוי. הרחבה זו של המשחק מוסיפה אלמנט מורכבות של כיווניות הדיסקיות המדמה קטבים מגנטיים. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Drill and Practice
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 01, 2010
Date Modified in MERLOT: February 15, 2012
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, מגדלי האנוי, מאור, מתמטיקה, משחקי מתמטיקה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Java Applet
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מגדלי האנוי מגנטיים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page