שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס
Peer Review for material titled "שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס"
User Rating for material titled "שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס"
Member Comments for material titled "שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס"
Bookmark Collections for material titled "שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס"
Course ePortfolios for material titled "שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס"
Learning Exercises for material titled "שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס"
Accessibility Info for material titled "שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס

    

שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס

Logo for שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס
דף ובו פעילות בתוכנת אקסל שמטרותיה הכרת סיטואציה דרך ייצוגים שונים: מילולי, טבלה, גרף וביטוי אלגברי, מעברים בין ייצוגים אלו, ניתוח תהליכי שינוי וחשיבה דו כיוונית על סיטואציה (משבוע אל סכום הכסף ולהיפך). מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Drill and Practice
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 01, 2010
Date Modified in MERLOT: December 26, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מכון דוידסון, גרפים, מאור, מתמטיקה, אקסל, אלגברה, טבלאות, בעיות מילוליות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Zip
Excel
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for שילוב אקסל בלימודי המתמטיקה לכיתה ז' – דמי כיס

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page