מחשבון מעגל סודי פנימי
Peer Review for material titled "מחשבון מעגל סודי פנימי"
User Rating for material titled "מחשבון מעגל סודי פנימי"
Member Comments for material titled "מחשבון מעגל סודי פנימי"
Bookmark Collections for material titled "מחשבון מעגל סודי פנימי"
Course ePortfolios for material titled "מחשבון מעגל סודי פנימי"
Learning Exercises for material titled "מחשבון מעגל סודי פנימי"
Accessibility Info for material titled "מחשבון מעגל סודי פנימי"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מחשבון מעגל סודי פנימי

    

מחשבון מעגל סודי פנימי

Logo for מחשבון מעגל סודי פנימי
דף מידע ובו יישום המחשב את רדיוס המעגל הסודי הפנימי לשלושה מעגלים נתונים. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Drill and Practice
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 01, 2010
Date Modified in MERLOT: February 15, 2012
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מעגל משיק, מכון דוידסון, גיאומטריה, מאור, מעגלי סודי, מתמטיקה, מעגלים

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Java Applet
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מחשבון מעגל סודי פנימי

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page