בקרה גנטית: אופרון הלקטוז
Peer Review for material titled "בקרה גנטית: אופרון הלקטוז"
User Rating for material titled "בקרה גנטית: אופרון הלקטוז"
Member Comments for material titled "בקרה גנטית: אופרון הלקטוז"
Bookmark Collections for material titled "בקרה גנטית: אופרון הלקטוז"
Course ePortfolios for material titled "בקרה גנטית: אופרון הלקטוז"
Learning Exercises for material titled "בקרה גנטית: אופרון הלקטוז"
Accessibility Info for material titled "בקרה גנטית: אופרון הלקטוז"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

בקרה גנטית: אופרון הלקטוז

    

בקרה גנטית: אופרון הלקטוז

Logo for בקרה גנטית: אופרון הלקטוז
דף מידע בנושא בקרה על ביטוי גנים ואופרונים בתא, ובו יישומון המתאר את אופרון הלקטוז, האחראי על פירוק לקטוז. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Simulation
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 05, 2010
Date Modified in MERLOT: February 16, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: אופרון הלקטוז, מכון דוידסון, אופרונים, מאור, מיקרוביולוגיה, גנטיקה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: Java Applet
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for בקרה גנטית: אופרון הלקטוז

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page