השפעת מזון ופעילות גופנית על הלב
Peer Review for material titled "השפעת מזון ופעילות גופנית על הלב"
User Rating for material titled "השפעת מזון ופעילות גופנית על הלב"
Member Comments for material titled "השפעת מזון ופעילות גופנית על הלב"
Bookmark Collections for material titled "השפעת מזון ופעילות גופנית על הלב"
Course ePortfolios for material titled "השפעת מזון ופעילות גופנית על הלב"
Learning Exercises for material titled "השפעת מזון ופעילות גופנית על הלב"
Accessibility Info for material titled "השפעת מזון ופעילות גופנית על הלב"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

השפעת מזון ופעילות גופנית על הלב

    

השפעת מזון ופעילות גופנית על הלב

Logo for השפעת מזון ופעילות גופנית על הלב
דף מידע בנושא בריאות הלב ואורח חיים בריא, ובו יישומון המציג כיצד תזונה ופעילות גופני משפיעים על חוזק ומאמץ הלב. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.
Material Type: Simulation
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 05, 2010
Date Modified in MERLOT: February 16, 2012
Authors:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: תזונה, מכון דוידסון, רפואה מונעת, פעילות גופנית, מאור, בריאות, גוף האדם, לב

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span>Java Applet</span><br/><span><span> </span></span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for השפעת מזון ופעילות גופנית על הלב

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page