מי מפחד מ - NMR? רותמים את תופעת התהודה המגנטית הגרעינית לתועלת האדם
Peer Review for material titled "מי מפחד מ - NMR? רותמים את תופעת התהודה המגנטית הגרעינית לתועלת האדם"
User Rating for material titled "מי מפחד מ - NMR? רותמים את תופעת התהודה המגנטית הגרעינית לתועלת האדם"
Member Comments for material titled "מי מפחד מ - NMR? רותמים את תופעת התהודה המגנטית הגרעינית לתועלת האדם"
Bookmark Collections for material titled "מי מפחד מ - NMR? רותמים את תופעת התהודה המגנטית הגרעינית לתועלת האדם"
Course ePortfolios for material titled "מי מפחד מ - NMR? רותמים את תופעת התהודה המגנטית הגרעינית לתועלת האדם"
Learning Exercises for material titled "מי מפחד מ - NMR? רותמים את תופעת התהודה המגנטית הגרעינית לתועלת האדם"
Accessibility Info for material titled "מי מפחד מ - NMR? רותמים את תופעת התהודה המגנטית הגרעינית לתועלת האדם"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מי מפחד מ - NMR? רותמים את תופעת התהודה המגנטית הגרעינית לתועלת האדם

    

מי מפחד מ - NMR? רותמים את תופעת התהודה המגנטית הגרעינית לתועלת האדם

Logo for מי מפחד מ - NMR? רותמים את תופעת התהודה המגנטית הגרעינית לתועלת האדם
תהודה מגנטית גרעינית (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) התפתחה בחצי יובל השנים האחרונות מתאוריה מדעית בתחומי הכימיה הפיסיקלית למכשיר טכנולוגי המשמש אמצעי מחקר ואבחון רפואי המתקדם ביותר.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: December 07, 2010
Date Modified in MERLOT: December 07, 2010
Author:
Send email to noemail@mail.iucc.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: בדיקות רפואיות, פיזיקה, רפואה, תהודה מגנטית, מטח, מגנטיות, MRI, מכשור רפואי, מאור

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School, College General Ed, College Upper Division, College Lower Division
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מי מפחד מ - NMR? רותמים את תופעת התהודה המגנטית הגרעינית לתועלת האדם

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page